Els Principis

  • Equitat: Totes les persones són subjectes d’igual dignitat, i l’equitat és el principi que protegeix el seu dret a no estar sotmeses a relacions basades en cap tipus de dominació, sigui quina sigui la seva condició social, gènere, edat, ètnia, origen, capacitat, etcètera.
  • Treball: Aquest és un element clau en la qualitat de vida de les persones, de la comunitat i de les relacions econòmiques entre la ciutadania, els pobles i els estats. Cal recuperar la dimensió humana, social, política, econòmica i cultural del treball que permeti el desenvolupament de les capacitats de les persones, produint béns i serveis per satisfer les veritables necessitats de la població.
  • Sostenibilitat Ambiental: Tota activitat productiva i econòmica està relacionada amb la natura; per tant, la nostra aliança amb ella i el reconeixement del seu dret és el nostre punt de partida. Cal integrar la sostenibilitat ambiental en totes les nostres accions, avaluant i reduint el nostre impacte ambiental, avançant cap a models sostenibles i equitatives de producció i consum, i promovent una ètica de suficiència i austeritat.
  • Cooperació: Afavorim la cooperació en lloc de la competència, buscant la col·laboració amb altres entitats i òrgans públics i privats amb l’objectiu d’establir relacions comercials justes, d’igualtat, confiança, corresponsabilitat, transparència i respecte.
    L’ESS és una economia ètica, participativa i democràtica que vol fomentar l’aprenentatge i el treball cooperatiu entre persones i organitzacions, garantint la màxima horitzontalitat en l’assumpció de responsabilitats i deures.
  • Sense afany de lucre: L’ESS té com a finalitat el desenvolupament integral, col·lectiu i individual de les persones; com a mitjà es basa en la gestió eficient de projectes econòmicament viables, sostenibles i rendibles. Els possibles beneficis és reinverteixen en la millora o ampliació de l’objecte social dels nostres projectes, així com a altres iniciatives solidàries d’interès general, participant així en la construcció d’un model social més humà, solidari i equitatiu.
  • Compromís amb l’entorn: Estem compromeses a participar en el desenvolupament local sostenible i comunitari del territori. Les nostres organitzacions estan plenament integrades al l’entorn físic i social on desenvolupen les seves activitats, implicant-se en xarxes i altres entitats del teixit social i econòmic més proper.