Intercooperació

La intercooperació genera espais on les entitats articulen mecanismes per enriquir i enfortir el Mercat Social.

Aquests mecanismes permeten a entitats afins oferir béns i serveis que individualment no es podrien assolir, mutualitzant recursos i serveis, compartint valors, riscos, beneficis, coneixements, etc.

Es generen vincles i relacions de confiança, on primen la transparència, l’honestedat i la voluntat de ‘no-competència’.

Les relacions entre les entitats poden esdevenir formals en major o menor grau, compartint activitats econòmiques, constituint grups cooperatius, cooperatives de segon grau, promovent l’associacionisme sectorial, territorial, etc.

  • Intercooperació sectorial, on diverses entitats del mateix sector empresarial uneixen esforços per mancomunar processos, amb l’objectiu de créixer i consolidar el seus projectes.
  • Intercooperació intersectorial, mancomunant proveïdores, eines de producció, espais de treball, o bé consumint i adquirint béns o serveis comuns.